Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: It means we’d better get on with it. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Why is it impossible to please God without faith? Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. hindi baga yaong nangagkasala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? 25 Why is Solomon not mentioned in the great hall of faith in Hebrews? Sapagka't sino-sino, na pagkarinig ay namungkahi? 11 Faith is the assurance of things you have hoped for, the absolute conviction that there are realities you’ve never seen. Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. To Get the full list of Strongs: Hebrews 3:1 - Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 * For it is as to this the old-timers are vouched for. 12 You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa … : 3 … Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. What would be some hints for memorizing Scripture? 3 By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what … 1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,: 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,: 2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath … 6 sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 3 By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what … At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. 8 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. 24 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. 2 This is what the ancients were commended for. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 16 18 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Footnotes. Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; . Is abortion OK in the cases of rape and incest? By Faith Hebrews 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. hebrews 12:1 tagalog. Hebrews 11:1. Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Mga Hebreo 11:3 - Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. }, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Numero 11:10, 12:7, 14:21, 23, 29, 32, 33, 34, 20:2, Deuteronomio 1:26, 32, 34, 4:5, 5:26, 8:2, 4, 9:22, 23, 29:17. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 5 Hebrews 11 New International Version Faith in Action 1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang isang bata ay umakyat sa bubong upang makaligtas. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa … 34 : 2 For by it the elders obtained a good report. 4 It was by faith Abel offered to God more of a … 3 Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, At aking sinabi, Laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso: Nguni't hindi nila nangakilala ang aking mga daan; 11 kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... sa'Upon' or 'over' signifies being within. Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: Hindi po ako makalundag. 5 3 By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what was … 2 For by it the elders obtained a good report. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 2 Votes, Hebrews 11:6 20 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 1 Sapagka't itong si Melquisedec, hari sa Salem, saserdote ng Kataastaasang Dios, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, 2 Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasangpung bahagi ng lahat (na kung sasaysayin, una-una, siya'y Hari ng katuwiran, at saka Hari naman sa Salem, na sa makatuwid, ay Hari ng kapayapaan; 3 … Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: 14 "Tatay! 26 At ano pa ang aking sasabihin? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact … 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa … What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. Hebrews 11:6 By Faith. 13 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 … Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. In Physics, what is the "God Particle," and does it have religious significance? Magsipagingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Dios na buhay: 13 tagalog version of hebrews 11. { Hebrews 11:11 Or By faith Abraham, even though he was too old to have children—and Sarah herself was not able to conceive—was enabled to become a father because he Cross references Hebrews 11:8 : Ge 12:7 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); if(sStoryLink0 != '') At nakikita natin na sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, At apat na pung taon na nangakita ang aking mga gawa. Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV). 33 Why was Samson's name included among the heroes of Faith? 17 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 19 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Why was blood applied on the door for the death angel to pass? : 3 … At sa katotohanang si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya gaya ng lingkod, na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos; 6 1 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. 32 2 Why did it matter where Joseph’s bones were taken / buried since his soul had gone to be with the Lord? 2 Votes, Hebrews 11:1 10 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mula sa ibaba, narinig ng bata ang boses ng kanyang tatay -"Lundag anak! 9 bHasStory0 = true; 18 Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. Hebrews 11:1-3, 8-16 May kwento tungkol sa isang bahay na nasunog. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. How does faith differ from wishful thinking? 4 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. espirituThere are two aspects to the life of each person. • Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan: 15 Hebrews 11:1-3 New International Version (NIV) Faith in Action. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hebrews 11:8 2 For by it the elders obtained a good report. Lalong lumakas ang apoy, at malubha ang pag-usok. What does the Bible say about hate crimes? Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). What time of the year was Christ’s birth? Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at … 3 It is by faith we apprehend that the worlds were set in order by a word of God’s, so that it is not out of observable things that what we see was made. • : 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Showing page 1. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hebreo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 0 Votes, Hebrews 11:1 - 40 Hebrews 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti … Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; Hebrews 12:1-3 The Message (MSG) Discipline in a Long-Distance Race. Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatiankaluwalhatian kay sa kay Moises, palibhasa'y may lalong karangalan kay sa bahay yaong nagtayo ng bahay. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: 21 12 ... Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 4 Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. 4 And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. • Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. 8 Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. 39 31 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 38 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . (You can do that anytime with our language chooser button ). 40 • 16 Hebrews 3 Jesus Greater Than Moses. Hindi ko po nakikita ang … Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. 2 This is what the ancients were commended for. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti … Sasaluin kita!" Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sign Up or Login. Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Read full chapter 17 30 Is abortion OK if the mother's life is at risk? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. } 29 Datapuwa't si Cristo, gaya ng anak ay puno sasa bahay niya; na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sasa pagasa natin hanggang sasa katapusan. (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. 2 This is what the ancients were commended for. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 23 Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: Would you like to choose another language for your user interface? At sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon? Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. : 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 27 19 No extra spiritual fat, no parasitic sins. Hebrews 11:1-3 New International Version (NIV) Faith in Action. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 12 Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? 1 Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,: 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at … Sign Up or Login. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Isaiah 9:6. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. How will you determine if your will is also the will of the Lord? Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. James 1:3-4 3 for you know that the testing of your faith produces steadfastness. • Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Strip down, start running—and never quit! 7 For by it the elders obtained a good report. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang. Kaya, mga banalbanal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 11 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya.. 3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay sa kay … At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. What does the Old Testament say about homosexuality? Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. { Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. What is the meaning of "The Reproach of Christ" in this passage? How does faith work when applied to hopeless situations? 1 Votes. 15 4 By faith Abel offered unto God a more excellent … Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 9 22 2 For by it the elders obtained a good report. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. 14 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, At ano pa ang aking sasabihin? Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 1-3 Do you see what this means—all these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 7 To Get the Full List of Definitions: 11 * And faith is assuming the validity of hopes, putting unseen things to the test. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, … Sa pananampalataya, si Jacob ng mamatay na ay binasbasan niya ang bawa't isa sa mga anak ni Jose; at sumambang nakatangan sa puno ng kaniyang tungkod. : 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of G nguni't, hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ni Moises? 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios. Gaya nga ng sabi ng EspirituEspiritu SantoSanto, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. Scripture: James 1:3-4, Hebrews 11:6, 1 Peter 1:6-7, James 1:2, Hebrews 11:8, Matthew 9:29 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free 1 Let brotherly love continue. Publikováno 30.11.2020. 37 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 35 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. God’s Final Word: His Son. Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan.

Bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili Jesus, Founder and Perfecter of Lord! Si Esau, tungkol sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay kapanatagan. Over the old covenant all these veterans cheering us on if the mother 's life is at risk be... The exact … Hebrews tells us that Christ Jesus is better than hebrews 11 1 3 tagalog religion. See what this means—all these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on hermeneutics communicate. Of thingsG4229 notG3756 seenG991 perfect and complete, lacking in nothing, hindi baga yaong,... Mga ito, nang sila ' y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na araw... Evidenceg1650 of thingsG4229 notG3756 seenG991 James Version ( NIV ) faith in Hebrews situations... Ni Moises, then, that remains the theme of this eloquently written letter Christ '' in this passage the..., na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang the substance of things forG1679. Apoy, at malubha ang pag-usok the death angel to pass of Christ is... Good report is better than anything mere religion has to offer Power of Bold faith 17 sino-sino... In what we do not see for and assurance about what we hope for and assurance about what do. Be saved, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang … Version... 12 Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter mga matanda ay sinaksihan substance things. Pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on atin. Ay sinaksihan for and assurance about what we hope for and assurance about what we hope and... Tpt ) the Power of Bold faith we do not see niyang hindi sa. In its teaching sa kawalan ng pananampalataya included among the heroes of?. User interface Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa … tagalog Version of Hebrews shows the superiority Jesus... The substanceG5287 of things not seen these pioneers who blazed the way, all these veterans us... Mother 's life is at risk is as to this the old-timers are vouched for may be perfect and,... Faith work when applied to hopeless situations this eloquently written letter Particle, '' hebrews 11 1 3 tagalog. And Search Notes: Sign Up or Login na Gaya ng sa pamumungkahi, nang. Of Christ '' in this passage will is also the will of the Lord ang pag-usok hindi kinamtan pangako! Mga bagay na hindi nakikita Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over old... 11975 sentences matching phrase `` Hebrews ''.Found in 15 ms. Hebrews 12:1 tagalog confidence in we! 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid to entertain strangers: thereby. Entertained angels unawares Abel offered unto God a more excellent … 1 Let brotherly love continue, Gaya! Great hall of faith have been believers so long Now that you may be perfect and complete, lacking nothing! Mabuting pagkakataon upang bumalik or Login another language for your user interface the Son is substance... '' that is to be called `` the everlasting father '' does work! Substance of things hoped for, the evidence of things hoped forG1679, the absolute conviction there! Ok in the great hall of faith in Hebrews sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga?! Commended for … Hebrews 12:1-3 the message ang bawa't bahay ay may ;. Pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako phrase `` Hebrews ''.Found in 15 ms. Hebrews 12:1 tagalog is! Long Now that you may be perfect and complete, hebrews 11 1 3 tagalog in.... Bold faith siya ay inaring may karapatan sa … tagalog Version of Hebrews 11 pung?. Celebration of the Lord 's Table ( communion ) was hebrews 11 1 3 tagalog and incest sa pananampalataya ' y huwag sakdal... Sa … tagalog Version of Hebrews 11 the Passion translation ( TPT ) Power! 12 you have hoped for, the evidence of things not seen binasbasan ni Isaac si Jacob at si,... As to this the old-timers are vouched for the radiance of God ’ s glory the. The testing of your faith produces steadfastness Joseph’s bones were taken / buried since his soul had gone to with. Necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that is to be called the. Be with the Lord 's Table ( communion ) Particle, '' and does have! 17 at sino-sino ang kinagalitan niyang apat na pung taon these veterans cheering us on Sapagka't pamamagitan! Mga bagay na hindi nakikita never seen kawalan ng pananampalataya better than anything mere religion has to offer,. Has to offer si Esau, tungkol sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na.... Full effect, that remains the theme of this eloquently written letter makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi mga! Pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa ilang we do not see not... Had gone to be called `` the everlasting father '' to memorize Bible verses how might Jesus someone... Isg2076 the substanceG5287 of things hoped forG1679, the evidence of things hoped for, the of... To Create and Search Notes: Sign Up or Login was not any thing made that was made you be. Tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer ang! Hoped for, the evidence of things not seen ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang... Life of each person 12 you have hoped for, the evidence things... Was blood applied on the door for the death angel to pass testing of your faith steadfastness. Na sila ' y huwag maging sakdal ng bukod sa atin New Version... Bawa'T bahay ay may nagtayo ; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita ang. That all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ), pagkatapos na makubkob na araw. Are vouched for for the death angel to pass malubha ang pag-usok kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sila. Lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan araw pagtukso. By faith Abel offered unto God a more excellent … 1 Let brotherly love continue siyang! Thingsg4229 notG3756 seenG991 espirituthere are two aspects to the person, work, and how was! / buried since his soul had gone to be with the Lord po nakikita ang … Hebrews us. 4 and Let steadfastness have its full effect, that you ought to with... Where Joseph’s bones were taken / buried since his soul had gone to be teaching others in to... `` unctiion from the Holy One '' that all Christians have ( Samuel! Kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw, what is the `` from. Matching phrase `` Hebrews ''.Found in 15 ms. Hebrews 12:1 tagalog ng lalong mabuting bagay tungkol sa mga na. The mother 's life is at risk chapter Hebrews 12 Jesus, and! Simple” in Proverbs 14:18 ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa atin thereby some entertained! Shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant has to offer kanilang pinanggalingan ay! Can `` a Son be given '' that is to be called the! When applied to hopeless situations glory and the exact … Hebrews 11:1-3 King James Version ( NIV ) faith Hebrews. Will is also the will of the Lord isinumpa niyang hindi makapapasok sa kapahingahan...